17-12-2016_Synergo

ODIK 1 - Synergo 1
17 december 2016
(18 - 18)
16-12-17 Synergo 02 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 03 : Kas_Lydia, Kuilen_Albert vd 16-12-17 Synergo 04 : Kas_Lydia, Kuilen_Albert vd 16-12-17 Synergo 05 : Snoei_Cees, Vos-Benjamin
16-12-17 Synergo 06 : Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 07 : Kas_Lydia, Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 09 : Harn_Willianne-v 16-12-17 Synergo 10 : Snoei_Cees
16-12-17 Synergo 11 : Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 12 : Davelaar_Willianne 16-12-17 Synergo 13 : Harn_Willianne-v 16-12-17 Synergo 14 : Harn_Willianne-v, Vos-Benjamin
16-12-17 Synergo 15 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 16 : Kuilen_Albert vd 16-12-17 Synergo 17 : Vos-Benjamin 16-12-17 Synergo 18 : Harn_Willianne-v
16-12-17 Synergo 19 : Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 20 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 21 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 22 : Pols_Ard-vd
16-12-17 Synergo 23 : Davelaar_Willianne 16-12-17 Synergo 25 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 26 : Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 27 : Harn_Willianne-v, Snoei_Cees
16-12-17 Synergo 29 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 30 : Kuilen_Albert vd, Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 33 : bal, korf 16-12-17 Synergo 34 : Pols_Ard-vd
16-12-17 Synergo 35 : Pols_Ard-vd, Veen_Manon 16-12-17 Synergo 36 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 37 : Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 38 : Snoei_Cees
16-12-17 Synergo 39 : Harn_Willianne-v 16-12-17 Synergo 40 : Harn_Willianne-v 16-12-17 Synergo 41 : Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 42 : Snoei_Cees
16-12-17 Synergo 43 : Davelaar_Willianne, Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 44 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 45 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 46 : Pols_Ard-vd
16-12-17 Synergo 47 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 48 : Pols_Ard-vd 16-12-17 Synergo 49 : Twilt_Jasper, doelpunt 16-12-17 Synergo 50 : Twilt_Jasper, doelpunt
16-12-17 Synergo 51 : Davelaar_Willianne 16-12-17 Synergo 52 : Davelaar_Willianne 16-12-17 Synergo 53 : Harn_Willianne-v, Snoei_Cees 16-12-17 Synergo 54 : Harn_Willianne-v, Kuilen_Albert vd, Veen_Manon, scheidsrechter
16-12-17 Synergo 55 : Davelaar_Willianne, Snoei_Cees, Twilt_Jasper